FATCA zet het Zwitsers bankgeheim onder druk

De VS werkten de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) uit na enkele belastingschandalen die aan het licht kwamen tijdens en in de nasleep van de wereldwijde crisis van 2009. Denk hierbij aan UBS-affaire en Credit Suisse-affaire.

De schandalen draaiden uit op een krachtmeting tussen de VS en Zwitserland en leidden tot een afbrokkeling van het Zwitsers bankgeheim.

FATCA

FATCA verplcht vanaf 1 juli 2014 elke niet-Amerikaanse financiële, beleggings- en verzekeringsinstelling met Amerikaanse cliënten met een tegoed boven de $50.000 deze gegevens te verstrekken aan de Amerikaanse fiscus (IRS), op straffe van een bronheffing van 30% op inkomsten uit de VS voor de betreffende instellingen.

Wanneer de aangezochte instelling daaraan haar medewerking niet verleent, dreigt deze instelling in de VS naar verwachting in een situatie te belanden waarin het voor de betrokken instelling feitelijk vrijwel onmogelijk zal zijn om aldaar nog zakelijke activiteiten te ontplooien. Financiële instellingen en andere entiteiten waar ook ter wereld dienen te helpen bij de belastinginning van de VS, ongeacht of zij enige band met de VS hebben. Financiële instellingen worden geacht Amerikaanse cliënten te hebben, totdat ze het tegendeel hebben bewezen. De VS eist daarmee inzicht op in de tegoeden van Amerikaanse belastingplichtigen en beoogt daardoor belastingontduiking op te sporen en tegen te gaan. Voor Amerikaanse belastingplichtigen is het bankgeheim verworden tot een bancaire meldingsplicht.

Toepassingsgebied van het Zwitsers bankgeheim

Het bankgeheim is van toepassing op:

- de banken in de ruimste zin van het woord;

- de filialen, kantoren of zetels van buitenlandse banken in Zwitserland.

Het bankgeheim is ook van toepassing op personen die in hun beroepsuitoefening te maken krijgen met banken, zoals:

- de leden van de raad van toezicht;

- private bankiers;

- de stagiaires bij een bank;

- de accountants die de jaarcontrole uitvoeren.

Credit Suisse pleit schuldig

De Zwitserse bank Credit Suisse bekent schuld aan het helpen ontduiken van de belastingen van Amerikaanse cliënten van de bank en moet 2,6 miljard dollar (1,9 miljard euro) betalen als schikking. Het moet daardoor geen extra maatregelen meer vrezen. Het is de grootste bank in twintig jaar die bekent schuldig te zijn aan hulp bij belastingontduiking. De zaak wordt in de VS gebruikt als waarschuwing voor andere buitenlandse banken die mogelijk helpen bij het misleiden van de IRS.

Geen vervolging

Als onderdeel van de schikking kan Credit Suisse zijn banklicentie in de VS behouden. Tevens vervalt door de schuldbekentenis ook de mogelijke vervolging in thuisland Zwitserland.

Bankgeheim

Het persagentschap Bloomberg wees er dinsdag terecht op dat de namen van de duizenden Amerikaanse cliënten die belastingen hebben ontdoken, nog niet zijn vrijgegeven. Zij zijn beschermd door het Zwitsers bankgeheim. Maar Credit Suisse zou aan de Amerikaanse autoriteiten wel beloofd hebben om hen te helpen bij het achterhalen van hun identiteit, onder meer door extra informatie te verlenen over het aantal rekeningen en over waar het geld naartoe ging. De gegevensoverdracht zal via de voorziene wettelijke wegen verlopen.

Artikels op HedgeThink

Vanaf heden verschijnen er nu ook artikels van mij op http://www.hedgethink.com :

- Recent Developments in Tax

- Background of FATCA

- Swiss banking secrecy under pressure from US

- The OECD’s Common Reporting Standard

Europese Bijstandsrichtlijn

Richtlijn 2011/16/EU

Wat?

‘Deze Richtlijn verplicht banken van de EU informatie vrij te geven als de lokale fiscus van de bank een vraag krijgt van de fiscus van een andere EU-lidstaat.’

- Geen aanwijzingen nodig van belastingontduiking.

- Gevolgen voor de actieve bevolking die buiten de eigen landsgrenzen werkt.

- Aangezochte lidstaat mag niet weigeren die informatie te verstrekken.

2015

Vanaf 1 januari 2015 zullen de lidstaten ‘automatisch’ inlichtingen uitwisselen over volgende categorieën, althans in de mate dat deze gegevens beschikbaar zijn voor de betrokken lidstaten:

- arbeidsinkomsten;

- directiehonoraria;

- bepaalde levensverzekeringsproducten;

- pensioenen; en

- eigendom van en inkomsten uit onroerende goederen.

Bovendien bevat de Richtlijn de mogelijkheid deze lijst uit te breiden tot dividenden, vermogenswinsten en royalty’s.

2017

Op 1 januari 2017 zijn de lidstaten verplicht minstens drie van de vijf gegevens uit te wisselen.

Zwitserse belasting

Vraag 1: Wanneer ben je als persoon onderworpen aan de Zwitserse personenbelasting?

Een persoon is onderworpen aan de personenbelasting als de permanente of tijdelijke woonplaats in Zwitserland gelegen is. Het criterium om te bepalen of een persoon een ingezetene van Zwitserland is, is de bedoeling van de persoon om er permanent te verblijven. De belastingautoriteiten gaat voor dit principe kijken naar het centrum van de persoonlijke- en bedrijfsbelangen van de persoon. De persoon verblijft in Zwitserland of in een kanton indien:

- men er ten minste 30 dagen, zonder opmerkelijke onderbreking, verblijft om een winstgevende (professionele) activiteit uit te oefenen;

- men er ten minste 90 dagen, zonder opmerkelijke onderbreking, verblijft zonder een winstgevende (professionele) activiteit uit te oefenen.

Vraag 2: Zijn niet-ingezetenen onderworpen aan de Zwitserse federale inkomstenbelasting?

De niet-ingezetenen zijn onderworpen aan de Zwitserse federale inkomstenbelasting indien zij:

- in het bezit zijn van een Zwitsers bedrijf, deelnemingen of het vruchtgebruik hebben in een Zwitsers bedrijf;

- een permanente vestiging hebben in Zwitserland;

- een recht hebben op onroerende goederen in Zwitserland gelegen; of

- handelen in onroerende goederen in Zwitserland gelegen.