Bericht voor mijn Nederlandse volgers en bezoekers

Volgend bericht is belangrijk voor de talrijke Nederlandse volgers en bezoekers van mijn blog.

Mijn boek is nu ook te koop via volgende Nederlandse websites:

- Managementboek.nl:

http://www.managementboek.nl/boek/9789048616381/het-einde-van-het-zwitsers-bankgeheim-dirk-de-wolf#nav-auteurs

- Juridischboek.nl:

https://juridischboek.nl/boek/9789048616381/het-einde-van-het-zwitsers-bankgeheim-dirk-de-wolf

Stichting in Zwitserland

De stichting (Stiftung): is een bijzondere rechtsvorm zonder leden of vennoten, waarin één of meer personen hun patrimonium onderbrengen met een specifiek doel. Ze wordt vooral gebruikt in het kader van vermogensbeheer / -planning en kan worden opgericht door middel van een authentieke akte of een testament.

Stichtingen dienen zich te registeren in het handelsregister tenzij het een religieuze of een familiestichting is. De stichting krijgt rechtspersoonlijkheid via de inschrijving in het handelsregister. De stichting is dus een rechtspersoon (in tegenstelling tot een trust). Die vaak wordt gebruikt als rechtsvorm voor een goed doel. In zo’n geval heeft de stichting een filantropische doelstelling. De juridische wetgeving betreffende stichtingen in Zwitserland is geregeld in art. 80 tot en met art. 89 ff. ZGB (Zivilgesetzbuch) en wordt wereldwijd beschouwd als één van de meest liberale.

Verschil met een trust

Een trust is te definiëren als een vorm van fiduciaire eigendom, waarbij de oprichter van de trust of settlor een patrimonium schenkt aan de bewaarder of trustee, met als bedoeling dat deze laatste het patrimonium gebruikt ten voordele van een aantal begunstigden of beneficiaries.

FATCA zet het Zwitsers bankgeheim onder druk

De VS werkten de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) uit na enkele belastingschandalen die aan het licht kwamen tijdens en in de nasleep van de wereldwijde crisis van 2009. Denk hierbij aan UBS-affaire en Credit Suisse-affaire.

De schandalen draaiden uit op een krachtmeting tussen de VS en Zwitserland en leidden tot een afbrokkeling van het Zwitsers bankgeheim.

FATCA

FATCA verplcht vanaf 1 juli 2014 elke niet-Amerikaanse financiële, beleggings- en verzekeringsinstelling met Amerikaanse cliënten met een tegoed boven de $50.000 deze gegevens te verstrekken aan de Amerikaanse fiscus (IRS), op straffe van een bronheffing van 30% op inkomsten uit de VS voor de betreffende instellingen.

Wanneer de aangezochte instelling daaraan haar medewerking niet verleent, dreigt deze instelling in de VS naar verwachting in een situatie te belanden waarin het voor de betrokken instelling feitelijk vrijwel onmogelijk zal zijn om aldaar nog zakelijke activiteiten te ontplooien. Financiële instellingen en andere entiteiten waar ook ter wereld dienen te helpen bij de belastinginning van de VS, ongeacht of zij enige band met de VS hebben. Financiële instellingen worden geacht Amerikaanse cliënten te hebben, totdat ze het tegendeel hebben bewezen. De VS eist daarmee inzicht op in de tegoeden van Amerikaanse belastingplichtigen en beoogt daardoor belastingontduiking op te sporen en tegen te gaan. Voor Amerikaanse belastingplichtigen is het bankgeheim verworden tot een bancaire meldingsplicht.

Toepassingsgebied van het Zwitsers bankgeheim

Het bankgeheim is van toepassing op:

- de banken in de ruimste zin van het woord;

- de filialen, kantoren of zetels van buitenlandse banken in Zwitserland.

Het bankgeheim is ook van toepassing op personen die in hun beroepsuitoefening te maken krijgen met banken, zoals:

- de leden van de raad van toezicht;

- private bankiers;

- de stagiaires bij een bank;

- de accountants die de jaarcontrole uitvoeren.

Credit Suisse pleit schuldig

De Zwitserse bank Credit Suisse bekent schuld aan het helpen ontduiken van de belastingen van Amerikaanse cliënten van de bank en moet 2,6 miljard dollar (1,9 miljard euro) betalen als schikking. Het moet daardoor geen extra maatregelen meer vrezen. Het is de grootste bank in twintig jaar die bekent schuldig te zijn aan hulp bij belastingontduiking. De zaak wordt in de VS gebruikt als waarschuwing voor andere buitenlandse banken die mogelijk helpen bij het misleiden van de IRS.

Geen vervolging

Als onderdeel van de schikking kan Credit Suisse zijn banklicentie in de VS behouden. Tevens vervalt door de schuldbekentenis ook de mogelijke vervolging in thuisland Zwitserland.

Bankgeheim

Het persagentschap Bloomberg wees er dinsdag terecht op dat de namen van de duizenden Amerikaanse cliënten die belastingen hebben ontdoken, nog niet zijn vrijgegeven. Zij zijn beschermd door het Zwitsers bankgeheim. Maar Credit Suisse zou aan de Amerikaanse autoriteiten wel beloofd hebben om hen te helpen bij het achterhalen van hun identiteit, onder meer door extra informatie te verlenen over het aantal rekeningen en over waar het geld naartoe ging. De gegevensoverdracht zal via de voorziene wettelijke wegen verlopen.