Pauschal of Lump Sum regeling

In Zwitserland is het mogelijk voor een bepaalde groep van inwoners om te opteren voor de zogenaamde ‘Lump Sum regeling’ (beter bekend onder de ‘Pauschal-regeling’). In dit regime gaan deze personen niet op grond van hun inkomen en vermogen belastingen betalen maar op grond van de jaarlijkse geschatte kosten voor hun levensonderhoud.

Wie kan hiervan genieten?

Een persoon die:

  • zich voor de eerste keer of na een afwezigheid van ten minste tien jaar in Zwitserland gaat vestigen; en
  • in Zwitserland geen betaalde activiteit uitoefent.

Personen die voldoen aan de bovenstaande criteria kunnen een aanvraag doen bij de kantonale belastingdienst om van de ‘Pauschal-regeling’ te genieten. Indien de aanvrager getrouwd is, moet de echtgenoot in principe ook in Zwitserland gaan wonen en mag ook deze geen betaalde activiteit uitoefenen in Zwitserland.

Buitenlandse staatsburgers kunnen in principe voor onbepaalde tijd gebruik maken van de ‘Pauschal-regeling’. Deze wordt echter wel regelmatig door de lokale belastingdienst opnieuw beoordeeld of aangepast. Buitenlanders met een dubbele nationaliteit (buitenlands/Zwitsers) kunnen alleen van deze regeling gebruik maken in het jaar van aankomst in Zwitserland. Ditzelfde geldt voor Zwitserse staatsburgers. Het recht op de ‘Pauschal-regeling’ zal in principe vervallen wanneer de betreffende persoon in Zwitserland gaat werken of de Zwitserse nationaliteit krijgt.

Recente ontwikkelingen

Één van de belangrijkste wijzigingen in de afgelopen jaren is dat de ‘Pauschal-regeling’ in het kanton Zürich na een referendum is afgeschaft. Deze wijziging is alleen van toepassing op de kantonale en gemeentelijke belastingen in het kanton Zürich. De uitslag van het referendum is het kanton Zürich heeft geen invloed gehad op de federale belastingheffing.

Het uitgangspunt van de ‘Pauschal-regeling’ biedt aan de belastingplichtige en aan de kantonale belastingdiensten te veel speelruimte volgens enkelen. Het is onmiskenbaar zo dat de regeling in strijd is met het beginsel van de gelijke behandeling. Het is inderdaad moeilijk te verdedigen dat op grond van een vermeend voordeel voor Zwitserland voor een bepaalde groep welgestelde burgers een aangepast belastingregime geldt. Geen wonder dus dat er steeds meer bezwaren tegen de ‘Pauschal-regeling’ te horen zijn. Dit gaf aanleiding tot een referendum (op 30 november 2014) waarbij het gehele volk zich kon uitspreken over de regeling.

Op 30 november 2014 werd volgende beslist; rond 60% van de stemgerechtigden in Zwitserland is van mening dat de ‘Pauschal-regeling’ mogelijk moet blijven. Vooral het argument dat ieder kanton zelf kan en moet beslissen of het wel of niet buitenlanders pauschal wil betalen, heeft de doorslag gegeven. Voorts heeft een rol gespeeld dat zowel op het niveau van de Bund, als op dat van het kanton de voorwaarden per 2016 aanzienlijk worden aangescherpt.

Meer informatie hierover is te vinden op:

http://www.kpmg.com/ch/de/topics/saving-tax/seiten/lump-sum-taxation-in-switzerland.aspx

http://pauschalsteuer-abschaffen.ch/aktuell.html

http://www.parlament.ch/d/wahlen-abstimmungen/volksabstimmungen/volksabstimmungen-2014/2014-11-30/pauschalbesteuerung/seiten/default.aspx

 

Strengere straffen voor klokkenluiders

Op maandag 24 november heeft de Zwitserse Senaat de gevangenisstraffen verhoogd tot een maximum van vijf jaar voor werknemers van een bank die gestolen cliëntgegevens doorgeven. Het Huis van Afgevaardigden (de parlementaire vergaderzaal) had de amendementen reeds in September goedgekeurd.

De huidige wetgeving heeft enkel toepassing op bankiers die schuldig bevonden worden aan het stelen en doorgeven van gegevens. Ze worden geconfronteerd met gevangenisstraffen van maximaal drie jaar.

Voorstanders van deze maatregel halen aan dat deze strengere regels een preventief effect zullen hebben en een impuls van vertrouwen zullen geven aan de Zwitserse financiële sector.

Tegenstanders van deze maatregel halen aan dat het amendement overbodig is omdat de regering al heeft ingestemd met een uitgebreid systeem van automatische uitwisseling van fiscale informatie. Deze gegevensuitwisseling zal gebaseerd zijn op de zogenaamde Common Reporting Standard (CRS) ontwikkeld door de OESO. Meer info op:

http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=en&msg-id=55327

G20-top Brisbane: fiscale optimalisatie van bedrijven

Tot voor kort stelden velen dat belastingontwijking en planning niet problematisch is omdat het wettelijk is. De G20 leiders zeggen sinds september 2013 (G20-top in St-Petersburg) dat aggressieve ontwijking de eerlijke concurrentie verstoort. De G20 leiders hebben zich toen geëngageerd tot de uitvoering van het OESO-actieplan dat tot doel heeft belastingontwijking door multinationals terug te dringen door een verregaande internationale coördinatie inzake fiscaliteit.

De G20 is vandaag positief over de vooruitgang die, onder leiding van de OESO, geboekt is tegen de belastingoptimalisatie. Ze hebben het dan specifiek over de ‘fiscale ruling’, een praktijk die door Luxemburg gebruikt wordt en die onlangs aan het licht kwam door LuxLeaks. De G20 willen dat dossier in 2015 afronden en willen tegen dan ook meer transparantie over die belastingdeals.

Ook willen de landen van de G20 op een betere manier belastinginformatie uitwisselen met elkaar. Men hoopt dat dit ervoor zal zorgen grote bedrijven belastingen betalen in hetzelfde land waar ze hun winsten behalen. De G20 denkt op deze manier het mondiale belastingstelsel weer integer en eerlijker te maken.

Meer informatie hierover is te vinden op:

https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/brisbane_g20_leaders_summit_communique.pdf

https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/OECD_secretary-generals_report_tax_matters.pdf

OESO schakelt versnelling hoger voor uitwisseling bankgegevens

Op het tweedaagse Global Forum in Berlijn discussiëren in totaal 122 landen en jurisdicties onder meer over internationale samenwerking op fiscaal vlak.

Momenteel bestaat er al een conventie van de OESO en de Raad van Europa over wederzijdse administratieve bijstand en een EU-richtlijn over de samenwerking op fiscaal vlak voor het uitwisselen van gegevens. Heel wat staten sloten ook een akkoord met de Verenigde Staten (Fatca) om financiële gegevens automatisch uit te wisselen.

Die akkoorden brachten de OESO en de G20 ertoe om een veralgemeende regeling van automatische gegevensuitwisseling tussen de lidstaten uit te werken via een standaardmodel van akkoord tussen lidstaten.

Dat model werd op 29 oktober 2014 door 51 jurisdicties ondertekend in Berlijn. Dit multilateraal akkoord zal de automatische uitwisseling van informatie met betrekking tot financiële rekeningen vanaf september 2017 activeren. De OESO kwalificeert dit akkoord als een belangrijke stap in de richting van een bespoediging van de internationale samenwerking in dienst van de strijd tegen de fiscale fraude.

Meer info op: http://www.oecd.org/newsroom/major-new-steps-to-boost-international-cooperation-against-tax-evasion-governments-commit-to-implement-automatic-exchange-of-information-beginning-2017.htm

Boekrecensie

Een recensie van mijn boek is te lezen op de blog van Sandra schrijft en leest.

Het bankgeheim, een gewoonte van wederzijds vertrouwen?

http://sandraschrijftenleest.wordpress.com/2014/10/06/het-bankgeheim-een-gewoonte-van-wederzijds-vertrouwen/

Toekomst van de Europese Spaarrichtlijn

Naar aanleiding van het voorstel tot wijziging en uitbreiding van de Europese Spaarrichtlijn, dat na lange onderhandelingen door de Europese Raad werd goedgekeurd op 24 maart 2014, rijst de vraag of de uitgebreide Spaarrichtlijn tegen de effectieve inwerkingtreding al niet de facto achterhaald zal zijn. In dit artikel gaat de auteur in op de bestaande Europese Spaarrichtlijn.

Mijn artikel is te lezen in Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht (TFB), nr. 6

DSC_0027