Zwitserland ratificeert OESO uitwisselingsverdrag

swissVanaf 2018 zal ook de Zwitserse belastingdienst automatisch gegevens gaan uitwisselen over belastingplichtigen in België en andere OESO-landen. De gegevens zullen worden verstrekt over de periode vanaf 2017.

“Switzerland is committed to implement automatic exchange of financial account information in time to commence exchanges in 2018 and is a signatory of the CRS Multilateral Competent Authority Agreement (the “CRS MCAA”) and the Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (the “CbC MCAA”), which are both based on Article 6 of the Convention.”

De laatste maanden van het Zwitsers bankgeheim

Die Keure

Auteur: Dirk De Wolffinanciëletransparantie

Na de KBLux affaire, de LGT-zaak, CS-en UBS-affaires, OffshoreLeaks, LuxLeaks, SwissLeaks en de Panama Papers zetten beleidsmakers op alle niveaus in op steeds ruimere maatregelen inzake automatische fiscale en financiële gegevensuitwisseling. Vandaag vertonen zowel buitenlandse structuren als het fiscaal bankgeheim voor niet-inwoners in Zwitserland al serieuze barsten.

Bankgeheim

Een vermogen persoon X kan verkiezen zijn geld naar een Zwitserse bank  te verplaatsen. Zwitserland kent een aantrekkelijk fiscaal klimaat en kon bovendien de garantie geven dat het geheim blijft dat persoon X zijn geld bij een Zwitserse bank had gestald. In het bijzonder is het van belang dat het bankgeheim gewaarborgd kan blijven tegenover de (Belgische) fiscus.

Zwitserland kent een streng bankgeheim dat sinds 1934 is vastgelegd in de Zwitserse Bankenwet. Het heeft als doel de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt van de bank. Schending van het Zwitsers bankgeheim is strafbaar. Het bankgeheim is…

View original post 376 woorden meer

Taxation and EU State Aid Law (Part 2)

1 January 2016 is the day the first part of this blog was published. In this second part I will pay attention to the in-depth investigation into Belgian tax provisions.

Excess profit rulings

Excess profit tax schemeOn 11 January 2016, the European Commission (EC) again used Tax State Aid arguments to combat tax planning by multinationals when it announced its final decision in the formal state aid investigation into the Belgian ‘excess profit rulings’. Under the Belgian ‘excess profit’ tax scheme, applicable since 2005, multinationals are permitted in certain circumstances to write down their actual taxable profits by comparison with the hypothetical profit that a stand-alone company would have made in a comparable situation.

Belgium, other Member States, the beneficiaries of the ‘excess profit rulings’ or other parties who are directly and individually concerned by the decision may challenge it before the EU General Court under Article 263 of the TFEU. Belgium filed its appeal against the decision on 22 March 2016.

More information: State aid – Belgian excess profit rulings

Carat Tax

Companies in Belgium are subject to a 33.99% tax on profit, meaning companies in competing diamond centres such as Dubai or Hong Kong, taxed at 16.5%, are biting at their heels. After years of discussion between the Antwerp diamond industry and the Belgian Government, in 2015 it was decided to introduce the “Diamond Regime” tax system, pending European Commission approval. The main object of this measure is intended to lower the tax pressure on the diamond traders.

On 29 July 2016, the European Commission announced that the fiscal regime does not constitute State aid, and gave the green light for the “Carat Tax”. Implementation of this new tax regime will put an end to complex discussions between the Antwerp diamond industry and tax authorities on the control and valuation of diamond traders’ stock.

More information: State aid – Belgian Carat Tax

Belgisch-Zwitsers dubbelbelastingverdrag

BelastingverdragOp 10 april 2014 ondertekenden België en Zwitserland een avenant tot wijziging van hun dubbelbelastingverdrag van 28 augustus 1978 (dat trouwens sindsdien nooit werd aangepast). Het avenant brengt het Belgisch-Zwitsers verdrag in lijn met de huidige Belgische verdragspraktijk. Op heden is het avenant nog niet inwerking getreden.

Gegevensuitwisseling

Eén van de belangrijkste aanpassingen, is de invoeging van een bepaling in artikel 26 van het verdrag, die de uitwisseling van informatie toelaat “voor de toepassing of de tenuitvoerlegging van de nationale wetgeving met betrekking tot belastingen van elke soort en benaming die worden geheven ten behoeve van de overeenkomstsluitende Staten of van de staatkundige onderdelen of plaatselijke gemeenschappen daarvan” (zoals deze bepaling ook voorkomt in het OESO-Modelverdrag en de verdragen die Zwitserland met andere  EU-lidstaten heeft afgesloten).

De aanpassing komt neer op de opheffing van het Zwitserse bankgeheim ten aanzien van de Belgische administratie. Immers op basis van het aangepaste verdrag mogen de staten geen gegevensuitwisseling meer weigeren uitsluitend omdat de gegevens in handen zijn van een financiële instelling, een mandataris of een fiduciaire. Ten gevolge van deze wijziging kan de Belgische overheid een zogenaamd ‘groepsverzoek’ richten aan Zwitserland teneinde inlichtingen te bekomen over (verborgen) vermogens bij bepaalde Zwitserse banken.

Het aangepaste verdrag zal pas toegepast kunnen worden voor inlichtingen die betrekking hebben op belastbare tijdperken die aanvangen op of na 1 januari van het jaar dat onmiddellijk volgt op dat waarin het avenant in werking is getreden.

Andere wijzigingen

Het avenant wijzigt ook nog:
– de bronheffingen op dividenden, interesten en royalty’s;
– de regeling voor ondernemingswinsten;
– de regeling voor verrekenprijzen tussen verbonden ondernemingen;
– de regeling voor vastgoedvennootschappen;
– bestuurdersbezoldigingen;
– pensioenen;
– misbruik;
– vermijding van dubbele belasting; enz

Internationale fiscale gegevensuitwisseling

GegevensuitwisselingDe internationale tendens van gegevensuitwisseling en doelgerichte samenwerking doet het fiscaal bankgeheim op termijn volledig verdwijnen. De globale steun voor de initiatieven om gegevens op periodieke en gestructureerde wijze uit te wisselen, neemt toe. Traditionele vluchtoorden, zoals o.m. Zwitserland, komen hierdoor steeds meer onder druk te staan.

Zwitserland

Het Zwitsers parlement heeft op 31 mei 2016 het akkoord met de EU en Australië over de automatische uitwisseling van financiële informatie geratificeerd. Daarmee kunnen Zwitserland en de 28 lidstaten van de EU vanaf 2017 starten met het inzamelen van bankgegevens die in 2018 uitgewisseld kunnen worden.

Door de nieuwe EU-Zwitserse overeenkomst krijgen de lidstaten, jaarlijks, de namen, adressen, fiscale identificatienummers en geboortedata van hun ingezetenen die een rekening aanhouden in Zwitserland, alsmede andere financiële informatie en saldi van de rekeningen.

Internationaal

DStZ.11

Op 1 januari 2016 is de Europese spaarrichtlijn opgeheven en vervangen door de Common Reporting Standard (CRS). De CRS is een OESO-initiatief waarvoor de OESO zich geïnspireerd heeft op de Amerikaanse FATCA-regels. Alle landen die toetreden tot de CRS ondertekenen daartoe een multilaterale overeenkomst. De CRS werd op Europees niveau in onze wetgeving ingevoerd door de bijstandsrichtlijn (Richtlijn 2014/107/EU).

BBI onderzoekt info over Zwitserse rekeningen van Belgen

steuerstreit_daten_cdDe Belgische fiscus krijgt via Duitsland informatie over Zwitserse rekeningen van Belgen waarop meer dan 4,7 miljard Zwitserse frank (4,3 miljard euro) stond. Minister van Financiën Johan van Overtveldt heeft de BBI de opdracht gegeven om de informatie grondig uit te spitten.

De informatie is afkomstig van de groen-rode deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen, wiens belastingdiensten liefst 101 miljard Zwitserse frank (93 miljard euro) geparkeerd geld van buitenlandse bedrijven en privé-personen op het spoor kwamen in Zwitserland. Informatie die ze recent naar de andere Europese lidstaten doorstuurden:

Let wel, het gaat om informatie over Zwitserse rekeningen van Belgen op referentiedag 1 juli 2006. Sindsdien is al geld van de rekeningen verdwenen. Het is evenmin duidelijk hoeveel overlap er nog is met de rekeningen die meer dan 2.450 Belgen hadden bij de Zwitserse dochter van HSBC in Zwitserland.

HSBC

De BBI kreeg in 2010 een cd-rom van de Franse fiscus met daarop de gegevens van bijna 2.500 Belgen die klant waren bij HSBC. Zij hadden dankzij het Zwitserse bankgeheim hun vermogen verborgen kunnen houden voor de Belgische fiscus. De bankgegevens waren gestolen door een ex-informaticus van HSBC. Nadat de Fransen de info gereconstrueerd hadden, stelden ze van alle klanten een fiche op met daarin een overzicht van de bedragen die op de rekeningen stonden.