Ethische aspecten van het bankwezen

De bijzondere positie, die de banken omwille van de specifieke aard van de diensten die zij aanbieden, bekleden, illustreert de belangrijkheid van een ethische reflectie ten aanzien van de activiteiten in de banksector. Eén van de opdrachten van een bankier concentreert zich op het in stand houden van een vertrouwensrelatie. Dit is zowel een economische als een ethische opdracht.

De onthullingen van de weinig eerbare praktijken van de Zwitserse banksector veroorzaakten heel wat morele verontwaardiging. Zo zorgde o.a. de toegeving dat grote fondsen van (voormalige) dictators uit de derde wereld landen op Zwitserse rekeningen gedeponeerd waren, voor heel wat opschudding en verontwaardiging bij de publieke opinie. Herhaaldelijk werd de Zwitserse bankiers verweten dat zij geen oog hadden voor de ethische implicaties van hun economische activiteiten.

De controle over de activiteiten van de banksector door een aantal regulerende organen heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van ethisch beter verantwoorde gedragspatronen. Deze (overheids-) interventie mag echter geen reden zijn voor de bankierswereld om verdere ethische reflectie op de financiële activiteiten naast zich neer te leggen. Meer gefundeerde ethiek bij het financiewezen zou zelfs een stap kunnen betekenen naar een verdere vermenselijking van ons economisch systeem.

Fiscale ethiek

Offshoreleaks, Swissleaks, Luxleaks, Panama papers, etc. Bijna dagelijks verschijnen er in de kranten artikels over allerlei belastingkwesties. Het lijkt wel of fiscaliteit niet meer uit de media weg te branden is.

Het internationale systeem dwingt staten als het ware om haar eigen vitale economische belangen te beschermen. Dat systeem wordt immers gekenmerkt door een gebrek aan afspraken. Er bestaat geen overkoepelende instantie die voor ieder land gemeenschappelijke fiscale regels of minimumnormen vastlegt. Elke staat heeft de bewegingsvrijheid om (niet) te belasten.

Vrij kapitaalverkeer zonder enige controle kent zijn uitwassen in belastingparadijzen. Dit is geen marginaal fenomeen. Het is een structureel probleem van het hedendaags economisch systeem. Steeds meer mensen lijken dit ook te beseffen.

Zwitserland ratificeert OESO uitwisselingsverdrag

swissVanaf 2018 zal ook de Zwitserse belastingdienst automatisch gegevens gaan uitwisselen over belastingplichtigen in België en andere OESO-landen. De gegevens zullen worden verstrekt over de periode vanaf 2017.

“Switzerland is committed to implement automatic exchange of financial account information in time to commence exchanges in 2018 and is a signatory of the CRS Multilateral Competent Authority Agreement (the “CRS MCAA”) and the Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (the “CbC MCAA”), which are both based on Article 6 of the Convention.”

De laatste maanden van het Zwitsers bankgeheim

Die Keure

Auteur: Dirk De Wolffinanciëletransparantie

Na de KBLux affaire, de LGT-zaak, CS-en UBS-affaires, OffshoreLeaks, LuxLeaks, SwissLeaks en de Panama Papers zetten beleidsmakers op alle niveaus in op steeds ruimere maatregelen inzake automatische fiscale en financiële gegevensuitwisseling. Vandaag vertonen zowel buitenlandse structuren als het fiscaal bankgeheim voor niet-inwoners in Zwitserland al serieuze barsten.

Bankgeheim

Een vermogen persoon X kan verkiezen zijn geld naar een Zwitserse bank  te verplaatsen. Zwitserland kent een aantrekkelijk fiscaal klimaat en kon bovendien de garantie geven dat het geheim blijft dat persoon X zijn geld bij een Zwitserse bank had gestald. In het bijzonder is het van belang dat het bankgeheim gewaarborgd kan blijven tegenover de (Belgische) fiscus.

Zwitserland kent een streng bankgeheim dat sinds 1934 is vastgelegd in de Zwitserse Bankenwet. Het heeft als doel de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt van de bank. Schending van het Zwitsers bankgeheim is strafbaar. Het bankgeheim is…

View original post 376 woorden meer

Taxation and EU State Aid Law (Part 2)

1 January 2016 is the day the first part of this blog was published. In this second part I will pay attention to the in-depth investigation into Belgian tax provisions.

Excess profit rulings

Excess profit tax schemeOn 11 January 2016, the European Commission (EC) again used Tax State Aid arguments to combat tax planning by multinationals when it announced its final decision in the formal state aid investigation into the Belgian ‘excess profit rulings’. Under the Belgian ‘excess profit’ tax scheme, applicable since 2005, multinationals are permitted in certain circumstances to write down their actual taxable profits by comparison with the hypothetical profit that a stand-alone company would have made in a comparable situation.

Belgium, other Member States, the beneficiaries of the ‘excess profit rulings’ or other parties who are directly and individually concerned by the decision may challenge it before the EU General Court under Article 263 of the TFEU. Belgium filed its appeal against the decision on 22 March 2016.

More information: State aid – Belgian excess profit rulings

Carat Tax

Companies in Belgium are subject to a 33.99% tax on profit, meaning companies in competing diamond centres such as Dubai or Hong Kong, taxed at 16.5%, are biting at their heels. After years of discussion between the Antwerp diamond industry and the Belgian Government, in 2015 it was decided to introduce the “Diamond Regime” tax system, pending European Commission approval. The main object of this measure is intended to lower the tax pressure on the diamond traders.

On 29 July 2016, the European Commission announced that the fiscal regime does not constitute State aid, and gave the green light for the “Carat Tax”. Implementation of this new tax regime will put an end to complex discussions between the Antwerp diamond industry and tax authorities on the control and valuation of diamond traders’ stock.

More information: State aid – Belgian Carat Tax

Belgisch-Zwitsers dubbelbelastingverdrag

BelastingverdragOp 10 april 2014 ondertekenden België en Zwitserland een avenant tot wijziging van hun dubbelbelastingverdrag van 28 augustus 1978 (dat trouwens sindsdien nooit werd aangepast). Het avenant brengt het Belgisch-Zwitsers verdrag in lijn met de huidige Belgische verdragspraktijk. Op heden is het avenant nog niet inwerking getreden.

Gegevensuitwisseling

Eén van de belangrijkste aanpassingen, is de invoeging van een bepaling in artikel 26 van het verdrag, die de uitwisseling van informatie toelaat “voor de toepassing of de tenuitvoerlegging van de nationale wetgeving met betrekking tot belastingen van elke soort en benaming die worden geheven ten behoeve van de overeenkomstsluitende Staten of van de staatkundige onderdelen of plaatselijke gemeenschappen daarvan” (zoals deze bepaling ook voorkomt in het OESO-Modelverdrag en de verdragen die Zwitserland met andere  EU-lidstaten heeft afgesloten).

De aanpassing komt neer op de opheffing van het Zwitserse bankgeheim ten aanzien van de Belgische administratie. Immers op basis van het aangepaste verdrag mogen de staten geen gegevensuitwisseling meer weigeren uitsluitend omdat de gegevens in handen zijn van een financiële instelling, een mandataris of een fiduciaire. Ten gevolge van deze wijziging kan de Belgische overheid een zogenaamd ‘groepsverzoek’ richten aan Zwitserland teneinde inlichtingen te bekomen over (verborgen) vermogens bij bepaalde Zwitserse banken.

Het aangepaste verdrag zal pas toegepast kunnen worden voor inlichtingen die betrekking hebben op belastbare tijdperken die aanvangen op of na 1 januari van het jaar dat onmiddellijk volgt op dat waarin het avenant in werking is getreden.

Andere wijzigingen

Het avenant wijzigt ook nog:
– de bronheffingen op dividenden, interesten en royalty’s;
– de regeling voor ondernemingswinsten;
– de regeling voor verrekenprijzen tussen verbonden ondernemingen;
– de regeling voor vastgoedvennootschappen;
– bestuurdersbezoldigingen;
– pensioenen;
– misbruik;
– vermijding van dubbele belasting; enz

Internationale fiscale gegevensuitwisseling

GegevensuitwisselingDe internationale tendens van gegevensuitwisseling en doelgerichte samenwerking doet het fiscaal bankgeheim op termijn volledig verdwijnen. De globale steun voor de initiatieven om gegevens op periodieke en gestructureerde wijze uit te wisselen, neemt toe. Traditionele vluchtoorden, zoals o.m. Zwitserland, komen hierdoor steeds meer onder druk te staan.

Zwitserland

Het Zwitsers parlement heeft op 31 mei 2016 het akkoord met de EU en Australië over de automatische uitwisseling van financiële informatie geratificeerd. Daarmee kunnen Zwitserland en de 28 lidstaten van de EU vanaf 2017 starten met het inzamelen van bankgegevens die in 2018 uitgewisseld kunnen worden.

Door de nieuwe EU-Zwitserse overeenkomst krijgen de lidstaten, jaarlijks, de namen, adressen, fiscale identificatienummers en geboortedata van hun ingezetenen die een rekening aanhouden in Zwitserland, alsmede andere financiële informatie en saldi van de rekeningen.

Internationaal

DStZ.11

Op 1 januari 2016 is de Europese spaarrichtlijn opgeheven en vervangen door de Common Reporting Standard (CRS). De CRS is een OESO-initiatief waarvoor de OESO zich geïnspireerd heeft op de Amerikaanse FATCA-regels. Alle landen die toetreden tot de CRS ondertekenen daartoe een multilaterale overeenkomst. De CRS werd op Europees niveau in onze wetgeving ingevoerd door de bijstandsrichtlijn (Richtlijn 2014/107/EU).