Belgisch-Zwitsers dubbelbelastingverdrag

BelastingverdragOp 10 april 2014 ondertekenden België en Zwitserland een avenant tot wijziging van hun dubbelbelastingverdrag van 28 augustus 1978 (dat trouwens sindsdien nooit werd aangepast). Het avenant brengt het Belgisch-Zwitsers verdrag in lijn met de huidige Belgische verdragspraktijk. Op heden is het avenant nog niet inwerking getreden.

Gegevensuitwisseling

Eén van de belangrijkste aanpassingen, is de invoeging van een bepaling in artikel 26 van het verdrag, die de uitwisseling van informatie toelaat “voor de toepassing of de tenuitvoerlegging van de nationale wetgeving met betrekking tot belastingen van elke soort en benaming die worden geheven ten behoeve van de overeenkomstsluitende Staten of van de staatkundige onderdelen of plaatselijke gemeenschappen daarvan” (zoals deze bepaling ook voorkomt in het OESO-Modelverdrag en de verdragen die Zwitserland met andere  EU-lidstaten heeft afgesloten).

De aanpassing komt neer op de opheffing van het Zwitserse bankgeheim ten aanzien van de Belgische administratie. Immers op basis van het aangepaste verdrag mogen de staten geen gegevensuitwisseling meer weigeren uitsluitend omdat de gegevens in handen zijn van een financiële instelling, een mandataris of een fiduciaire. Ten gevolge van deze wijziging kan de Belgische overheid een zogenaamd ‘groepsverzoek’ richten aan Zwitserland teneinde inlichtingen te bekomen over (verborgen) vermogens bij bepaalde Zwitserse banken.

Het aangepaste verdrag zal pas toegepast kunnen worden voor inlichtingen die betrekking hebben op belastbare tijdperken die aanvangen op of na 1 januari van het jaar dat onmiddellijk volgt op dat waarin het avenant in werking is getreden.

Andere wijzigingen

Het avenant wijzigt ook nog:
– de bronheffingen op dividenden, interesten en royalty’s;
– de regeling voor ondernemingswinsten;
– de regeling voor verrekenprijzen tussen verbonden ondernemingen;
– de regeling voor vastgoedvennootschappen;
– bestuurdersbezoldigingen;
– pensioenen;
– misbruik;
– vermijding van dubbele belasting; enz

Internationale fiscale gegevensuitwisseling

GegevensuitwisselingDe internationale tendens van gegevensuitwisseling en doelgerichte samenwerking doet het fiscaal bankgeheim op termijn volledig verdwijnen. De globale steun voor de initiatieven om gegevens op periodieke en gestructureerde wijze uit te wisselen, neemt toe. Traditionele vluchtoorden, zoals o.m. Zwitserland, komen hierdoor steeds meer onder druk te staan.

Zwitserland

Het Zwitsers parlement heeft op 31 mei 2016 het akkoord met de EU en Australië over de automatische uitwisseling van financiële informatie geratificeerd. Daarmee kunnen Zwitserland en de 28 lidstaten van de EU vanaf 2017 starten met het inzamelen van bankgegevens die in 2018 uitgewisseld kunnen worden.

Door de nieuwe EU-Zwitserse overeenkomst krijgen de lidstaten, jaarlijks, de namen, adressen, fiscale identificatienummers en geboortedata van hun ingezetenen die een rekening aanhouden in Zwitserland, alsmede andere financiële informatie en saldi van de rekeningen.

Internationaal

DStZ.11

Op 1 januari 2016 is de Europese spaarrichtlijn opgeheven en vervangen door de Common Reporting Standard (CRS). De CRS is een OESO-initiatief waarvoor de OESO zich geïnspireerd heeft op de Amerikaanse FATCA-regels. Alle landen die toetreden tot de CRS ondertekenen daartoe een multilaterale overeenkomst. De CRS werd op Europees niveau in onze wetgeving ingevoerd door de bijstandsrichtlijn (Richtlijn 2014/107/EU).

Nederland jaagt op Zwitsers bankgeld

UBSNederland heeft de Zwitserse belastingdienst gevraagd gegevens van Nederlandse rekeninghouders bij de bank UBS door te spelen, bericht de krant Le Temps (Fisc: première demande groupée non américaine). Dit gebeurt in het kader van een onderzoek naar belastingontduiking en -ontwijking.

De krant meldt dat Nederland gegevens wil over Nederlanders die in de periode tussen februari 2013 en 31 december 2014 een bankrekening hadden bij UBS en tegenover de bank niet hebben bewezen dat ze in Nederland belasting hebben betaald op hun vermogen. Niet eerder zou Nederland een dergelijk omvangrijk verzoek hebben neergelegd in Zwitserland.

Juridisch experts spreken in Le Temps hun zorgen uit over de grootte van de aanvraag. Ze spreken van een mogelijke ‘fishing expedition’, een juridische term voor een aanvraag die als onredelijk wordt gezien, omdat het niet specifiek genoeg is.

Meer info:

In de Zwitserse krant Handelszeitung is op 12 November een artikel (Fahrstuhl zum Schafott) gepubliceerd waarin wordt geschreven dat de Zwitserse belastingdienst heeft ingestemd met het verzoek van de Nederlandse Belastingdienst om gegevens van Nederlandse rekeninghouders bij de UBS aan de Nederlandse Belastingdienst af te dragen. Zwitserland heeft gegevens van 100 cliënten van bank UBS aan de Nederlandse Belastingdienst overgedragen. Het staat overigens niet vast dat de 100 rekeninghouders ook echt zwartspaarders zijn, dat moet nu nog onderzocht worden door de Nederlandse Belastingdienst. Wel is het zo dat deze mensen aan UBS niet konden bewijzen dat ze keurig aan hun belastingplicht hadden voldaan.

Meer info:

Mijn artikel hierover is te lezen in Fiscaal Praktijkblad nr. 17

DSC_0017

Maak schoon schip met de inkeerregeling

Zwitserland is op 9 oktober 2013 verdragspartner geworden van het OESO-verdrag over wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (WABB). Hierdoor wordt het vanaf 2015 mogelijk dat Zwitserland informatie over belastingplichtigen gaat uitwisselen. De verwachting is groot dat de Nederlandse Belastingdienst dan informatie zal vragen over bankrekeningen die Nederlanders in Zwitserland aanhouden. Indien u in het verleden uw (Zwitserse) banksaldi niet hebt aangegeven in uw aangifte inkomstenbelasting (box 3), dan loopt u een verhoogd risico op navordering van belasting, heffingsrente en boete. Het feit dat landen (zoals Luxemburg en Zwitserland) hun bankgeheim opheffen of overgaan tot automatische gegevensuitwisseling is een reden voor mensen om gebruik te maken van de inkeerregeling.

Met ingang van 1 juli 2014 bedraagt de boete bij het inkeren van vermogens 30% van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 wordt deze boete verhoogd naar 60%. Mensen die zonder vrijwillig hun vermogen in te keren tegen de lamp lopen, riskeren een boete die kan oplopen tot 300%.

BelastingdienstDe Belastingdienst mag over twaalf jaar navorderen. Mede afhankelijk van het verleende uitstel voor het indienen van de aangifte, zal 2001 of 2002 het oudste jaar zijn waarover de Belastingdienst een navorderingsaanslag kan opleggen. De nagevorderde belasting bedraagt 1,2 % over het niet aangegeven banksaldo van het desbetreffende jaar. Bovendien is er heffingsrente verschuldigd. De heffingsrente is hoger naarmate het belastingjaar ouder is.

Het inkeren kan een ingewikkeld proces zijn, dat niet alleen betrekking heeft op de hoogte van de boete, maar ook op de hoogte van de op te leggen belastingaanslag. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vraag waar het geld vandaan komt en wat er met het geld is gebeurd. Het is zeker niet ongebruikelijk dat na het inkeren, toch een dispuut ontstaat over de hoogte van de aanslag en dat daarbij beroep moet worden gedaan op de rechter.

Pauschal of Lump Sum regeling

flagIn Zwitserland is het mogelijk voor een bepaalde groep van inwoners om te opteren voor de zogenaamde ‘Lump Sum regeling’ (beter bekend onder de ‘Pauschal-regeling’). In dit regime gaan deze personen niet op grond van hun inkomen en vermogen belastingen betalen maar op grond van de jaarlijkse geschatte kosten voor hun levensonderhoud.

Wie kan hiervan genieten?

Een persoon die:

  • zich voor de eerste keer of na een afwezigheid van ten minste tien jaar in Zwitserland gaat vestigen; en
  • in Zwitserland geen betaalde activiteit uitoefent.

Personen die voldoen aan de bovenstaande criteria kunnen een aanvraag doen bij de kantonale belastingdienst om van de ‘Pauschal-regeling’ te genieten. Indien de aanvrager getrouwd is, moet de echtgenoot in principe ook in Zwitserland gaan wonen en mag ook deze geen betaalde activiteit uitoefenen in Zwitserland.

Buitenlandse staatsburgers kunnen in principe voor onbepaalde tijd gebruik maken van de ‘Pauschal-regeling’. Deze wordt echter wel regelmatig door de lokale belastingdienst opnieuw beoordeeld of aangepast. Buitenlanders met een dubbele nationaliteit (buitenlands/Zwitsers) kunnen alleen van deze regeling gebruik maken in het jaar van aankomst in Zwitserland. Ditzelfde geldt voor Zwitserse staatsburgers. Het recht op de ‘Pauschal-regeling’ zal in principe vervallen wanneer de betreffende persoon in Zwitserland gaat werken of de Zwitserse nationaliteit krijgt.

Recente ontwikkelingen

Één van de belangrijkste wijzigingen in de afgelopen jaren is dat de ‘Pauschal-regeling’ in het kanton Zürich na een referendum is afgeschaft. Deze wijziging is alleen van toepassing op de kantonale en gemeentelijke belastingen in het kanton Zürich. De uitslag van het referendum is het kanton Zürich heeft geen invloed gehad op de federale belastingheffing.

Het uitgangspunt van de ‘Pauschal-regeling’ biedt aan de belastingplichtige en aan de kantonale belastingdiensten te veel speelruimte volgens enkelen. Het is onmiskenbaar zo dat de regeling in strijd is met het beginsel van de gelijke behandeling. Het is inderdaad moeilijk te verdedigen dat op grond van een vermeend voordeel voor Zwitserland voor een bepaalde groep welgestelde burgers een aangepast belastingregime geldt. Geen wonder dus dat er steeds meer bezwaren tegen de ‘Pauschal-regeling’ te horen zijn. Dit gaf aanleiding tot een referendum (op 30 november 2014) waarbij het gehele volk zich kon uitspreken over de regeling.

Op 30 november 2014 werd volgende beslist; rond 60% van de stemgerechtigden in Zwitserland is van mening dat de ‘Pauschal-regeling’ mogelijk moet blijven. Vooral het argument dat ieder kanton zelf kan en moet beslissen of het wel of niet buitenlanders pauschal wil betalen, heeft de doorslag gegeven. Voorts heeft een rol gespeeld dat zowel op het niveau van de Bund, als op dat van het kanton de voorwaarden per 2016 aanzienlijk worden aangescherpt.

Meer informatie hierover is te vinden op:

http://pauschalsteuer-abschaffen.ch/aktuell.html

http://www.parlament.ch/d/wahlen-abstimmungen/volksabstimmungen/volksabstimmungen-2014/2014-11-30/pauschalbesteuerung/seiten/default.aspx