Maandelijks archief: januari 2015

Twee wetsvoorstellen bedreigen het bankgeheim

wetsvoorstelDe Zwitserse regering heeft woensdag twee wetsvoorstellen ingediend die een einde kunnen maken aan het bankgeheim in Zwitserland. Zwitserland wil het bankgeheim voor buitenlandse rekeningen opheffen en gegevens van buitenlandse rekeninghouders automatisch naar de belastingdienst van het land van herkomst sturen. Het Zwitsers parlement stemt in de herfst of in de winter over de twee wetsvoorstellen. De Zwitserse regering hoopt dat de wet die het bankgeheim opheft tegen 2017 van kracht zal zijn. De automatische uitwisseling van bankgegevens zou in 2018 van start moeten gaan.

Concluderend kan men stellen dat Zwitserland steeds meer stappen onderneemt tot afschaffing van het bankgeheim maar dat er nog enkele hordes (eventueel referendum, enz.) genomen dienen te worden.

Meer informatie hierover is te vinden op:

http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=en&msg-id=55889

Advertenties

Fiscale gunstregimes in Zwitserland

Zwitserland is een klassiek fiscaal gunstregime die een wereldwijde aantrekkingskracht bezit omwille van haar gunstig fiscaal regime voor vennootschappen en haar befaamd bankgeheim. Zwitserland beschikt over een gunstige fiscale omgeving in vergelijking met de fiscale regimes die Zwitserland omringen.

Enkele Zwitserse kantonnale fiscale regimes zijn al jaren een twistpunt tussen de Europese Commissie en Zwitserland. Kern van deze regimes is dat buitenlandse ondernemingen die activiteiten ontplooien in Zwitserland gunstiger worden behandeld dan binnenlandse ondernemingen. Doel daarvan is het aantrekken van vermogen en activiteiten naar Zwitserland. Hierna ga ik dieper in op één van de gunstige vennootschapsregimes in Zwitserland namelijk de holdingmaatschappijen.

  • Holdingmaatschappijen

Deze ondernemingen worden opgericht met als doel om op lange termijn de administratieve taken betreffende deelnemingen in andere bedrijven op zich te nemen. Zij mogen geen commerciële activiteiten in Zwitserland uitoefenen. Op federaal niveau genieten zij een vermindering voor deelnemingen die tot 100% van het nettorendement van hun deelnemingen kan bedragen en dus gelijk aan hun nettowinst. Holdingmaatschappijen worden bijna volledig vrijgesteld van kantonnale belastingen. Op kantonaal vlak worden deze ondernemingen vrijgesteld van elke belasting op de winst van zodra hun deelnemingen of hun rendement minimum 2/3 vertegenwoordigt van het totaal aan actief of van de opbrengsten, met uitzondering evenwel van hun rendementen en onroerende opbrengsten die op de gewone wijze worden belast. De kantons heffen voor deze ondernemingen enkel een verminderde belasting op het kapitaal.