Twee wetsvoorstellen bedreigen het bankgeheim

wetsvoorstelDe Zwitserse regering heeft woensdag twee wetsvoorstellen ingediend die een einde kunnen maken aan het bankgeheim in Zwitserland. Zwitserland wil het bankgeheim voor buitenlandse rekeningen opheffen en gegevens van buitenlandse rekeninghouders automatisch naar de belastingdienst van het land van herkomst sturen. Het Zwitsers parlement stemt in de herfst of in de winter over de twee wetsvoorstellen. De Zwitserse regering hoopt dat de wet die het bankgeheim opheft tegen 2017 van kracht zal zijn. De automatische uitwisseling van bankgegevens zou in 2018 van start moeten gaan.

Concluderend kan men stellen dat Zwitserland steeds meer stappen onderneemt tot afschaffing van het bankgeheim maar dat er nog enkele hordes (eventueel referendum, enz.) genomen dienen te worden.

Meer informatie hierover is te vinden op:

http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=en&msg-id=55889

Advertenties

Pauschal of Lump Sum regeling

flagIn Zwitserland is het mogelijk voor een bepaalde groep van inwoners om te opteren voor de zogenaamde ‘Lump Sum regeling’ (beter bekend onder de ‘Pauschal-regeling’). In dit regime gaan deze personen niet op grond van hun inkomen en vermogen belastingen betalen maar op grond van de jaarlijkse geschatte kosten voor hun levensonderhoud.

Wie kan hiervan genieten?

Een persoon die:

  • zich voor de eerste keer of na een afwezigheid van ten minste tien jaar in Zwitserland gaat vestigen; en
  • in Zwitserland geen betaalde activiteit uitoefent.

Personen die voldoen aan de bovenstaande criteria kunnen een aanvraag doen bij de kantonale belastingdienst om van de ‘Pauschal-regeling’ te genieten. Indien de aanvrager getrouwd is, moet de echtgenoot in principe ook in Zwitserland gaan wonen en mag ook deze geen betaalde activiteit uitoefenen in Zwitserland.

Buitenlandse staatsburgers kunnen in principe voor onbepaalde tijd gebruik maken van de ‘Pauschal-regeling’. Deze wordt echter wel regelmatig door de lokale belastingdienst opnieuw beoordeeld of aangepast. Buitenlanders met een dubbele nationaliteit (buitenlands/Zwitsers) kunnen alleen van deze regeling gebruik maken in het jaar van aankomst in Zwitserland. Ditzelfde geldt voor Zwitserse staatsburgers. Het recht op de ‘Pauschal-regeling’ zal in principe vervallen wanneer de betreffende persoon in Zwitserland gaat werken of de Zwitserse nationaliteit krijgt.

Recente ontwikkelingen

Één van de belangrijkste wijzigingen in de afgelopen jaren is dat de ‘Pauschal-regeling’ in het kanton Zürich na een referendum is afgeschaft. Deze wijziging is alleen van toepassing op de kantonale en gemeentelijke belastingen in het kanton Zürich. De uitslag van het referendum is het kanton Zürich heeft geen invloed gehad op de federale belastingheffing.

Het uitgangspunt van de ‘Pauschal-regeling’ biedt aan de belastingplichtige en aan de kantonale belastingdiensten te veel speelruimte volgens enkelen. Het is onmiskenbaar zo dat de regeling in strijd is met het beginsel van de gelijke behandeling. Het is inderdaad moeilijk te verdedigen dat op grond van een vermeend voordeel voor Zwitserland voor een bepaalde groep welgestelde burgers een aangepast belastingregime geldt. Geen wonder dus dat er steeds meer bezwaren tegen de ‘Pauschal-regeling’ te horen zijn. Dit gaf aanleiding tot een referendum (op 30 november 2014) waarbij het gehele volk zich kon uitspreken over de regeling.

Op 30 november 2014 werd volgende beslist; rond 60% van de stemgerechtigden in Zwitserland is van mening dat de ‘Pauschal-regeling’ mogelijk moet blijven. Vooral het argument dat ieder kanton zelf kan en moet beslissen of het wel of niet buitenlanders pauschal wil betalen, heeft de doorslag gegeven. Voorts heeft een rol gespeeld dat zowel op het niveau van de Bund, als op dat van het kanton de voorwaarden per 2016 aanzienlijk worden aangescherpt.

Meer informatie hierover is te vinden op:

http://pauschalsteuer-abschaffen.ch/aktuell.html

http://www.parlament.ch/d/wahlen-abstimmungen/volksabstimmungen/volksabstimmungen-2014/2014-11-30/pauschalbesteuerung/seiten/default.aspx

 

Stichting in Zwitserland

De stichting (Stiftung): is een bijzondere rechtsvorm zonder leden of vennoten, waarin één of meer personen hun patrimonium onderbrengen met een specifiek doel. Ze wordt vooral gebruikt in het kader van vermogensbeheer / -planning en kan worden opgericht door middel van een authentieke akte of een testament.

Stichtingen dienen zich te registeren in het handelsregister tenzij het een religieuze of een familiestichting is. De stichting krijgt rechtspersoonlijkheid via de inschrijving in het handelsregister. De stichting is dus een rechtspersoon (in tegenstelling tot een trust). Die vaak wordt gebruikt als rechtsvorm voor een goed doel. In zo’n geval heeft de stichting een filantropische doelstelling. De juridische wetgeving betreffende stichtingen in Zwitserland is geregeld in art. 80 tot en met art. 89 ff. ZGB (Zivilgesetzbuch) en wordt wereldwijd beschouwd als één van de meest liberale.

Verschil met een trust

Een trust is te definiëren als een vorm van fiduciaire eigendom, waarbij de oprichter van de trust of settlor een patrimonium schenkt aan de bewaarder of trustee, met als bedoeling dat deze laatste het patrimonium gebruikt ten voordele van een aantal begunstigden of beneficiaries.

Zwitsers bankgeheim en de fiscus

De geheimhoudingplicht van Zwitserse banken geldt ook tegenover de fiscus. De bank mag, volgens artikel 47 van het Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, geen enkele informatie over hun cliënten aan de fiscus verstrekken. Twee vaststellingen hieromtrent:

–          Een bank mag, als gevolg van de werking van het bankgeheim, nooit rechtstreeks informatie verschaffen aan de fiscus.

–          Controleurs van de fiscus kunnen nooit op eigen initiatief bij de bank – al dan niet via een derdenonderzoek – informatie vergaren wanneer de belastingplichtige weigert die informatie te verstrekken.

Wanneer een controleur kennis heeft van het feit dat een belastingplichtige meer banksaldi heeft dan hij in zijn aangifte heeft verantwoord, kan hij de ontbrekende informatie alleen via een getuigschrift verkrijgen, die de bank aan de belastingplichtige heeft gestuurd. Wanneer de belastingplichtige dit getuigschrift vervolgens weigert ter inzage te verstrekken of vernietigt, heeft de controleur geen middelen meer om de feiten inzake de onbekende banksaldi vast te stellen.

Interview in Actua-Boeken

interview“Het Zwitsers bankgeheim is een eindig verhaal”. Da’s het uitgangspunt van Dirk De Wolf, die het boek “Het einde van het Zwitsers bankgeheim” schreef. Daarin schetst hij de democratische oorsprong van het bankgeheim als een systeem waar gewone burgers bescherming zochten tegen opkomende dictaturen tijdens de crisis van de jaren’30. Toegepast op vandaag stelt hij zich de vraag of er nog veel verschil bestaat tussen die regimes uit lang vervlogen tijden en onze huidige politieke leiders die zonder blikken of blozen het Cypriotisch spaargeld confisceren.

Het interview is te bekijken op AcuaTV: http://www.actua.tv/nieuws/actua-boeken-over-het-einde-van-het-zwitsers-bankgeheim/