Tagarchief: Zwitserland

Zwitserland ratificeert OESO uitwisselingsverdrag

swissVanaf 2018 zal ook de Zwitserse belastingdienst automatisch gegevens gaan uitwisselen over belastingplichtigen in België en andere OESO-landen. De gegevens zullen worden verstrekt over de periode vanaf 2017.

“Switzerland is committed to implement automatic exchange of financial account information in time to commence exchanges in 2018 and is a signatory of the CRS Multilateral Competent Authority Agreement (the “CRS MCAA”) and the Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (the “CbC MCAA”), which are both based on Article 6 of the Convention.”

Internationale fiscale gegevensuitwisseling

GegevensuitwisselingDe internationale tendens van gegevensuitwisseling en doelgerichte samenwerking doet het fiscaal bankgeheim op termijn volledig verdwijnen. De globale steun voor de initiatieven om gegevens op periodieke en gestructureerde wijze uit te wisselen, neemt toe. Traditionele vluchtoorden, zoals o.m. Zwitserland, komen hierdoor steeds meer onder druk te staan.

Zwitserland

Het Zwitsers parlement heeft op 31 mei 2016 het akkoord met de EU en Australië over de automatische uitwisseling van financiële informatie geratificeerd. Daarmee kunnen Zwitserland en de 28 lidstaten van de EU vanaf 2017 starten met het inzamelen van bankgegevens die in 2018 uitgewisseld kunnen worden.

Door de nieuwe EU-Zwitserse overeenkomst krijgen de lidstaten, jaarlijks, de namen, adressen, fiscale identificatienummers en geboortedata van hun ingezetenen die een rekening aanhouden in Zwitserland, alsmede andere financiële informatie en saldi van de rekeningen.

Internationaal

DStZ.11

Op 1 januari 2016 is de Europese spaarrichtlijn opgeheven en vervangen door de Common Reporting Standard (CRS). De CRS is een OESO-initiatief waarvoor de OESO zich geïnspireerd heeft op de Amerikaanse FATCA-regels. Alle landen die toetreden tot de CRS ondertekenen daartoe een multilaterale overeenkomst. De CRS werd op Europees niveau in onze wetgeving ingevoerd door de bijstandsrichtlijn (Richtlijn 2014/107/EU).

Zwitsers bankgeheim verleden tijd in 2018

ZwitserlandvlagZwitserland en de EU hebben op 19 maart 2015 een akkoord gesloten om vanaf 2018 belastinggegevens te gaan uitwisselen. Zwitserland zal de EU-lidstaten vanaf 2018 heel wat informatie (zoals identificatiegegevens, … ) moeten doorgeven over rekeningen die hun burgers in Zwitserland hebben.

EU-onderdanen zullen hun inkomsten niet langer voor de fiscus kunnen verbergen door ze op een Zwitserse rekening te parkeren. Op die manier gaat Zwitserland verder op het elan van de nieuwe, binnen de OESO en de G20, afgesproken globale standaard voor de automatische uitwisseling van bankgegevens.

Meer info: http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=en&msg-id=56622

 

 

Twee wetsvoorstellen bedreigen het bankgeheim

wetsvoorstelDe Zwitserse regering heeft woensdag twee wetsvoorstellen ingediend die een einde kunnen maken aan het bankgeheim in Zwitserland. Zwitserland wil het bankgeheim voor buitenlandse rekeningen opheffen en gegevens van buitenlandse rekeninghouders automatisch naar de belastingdienst van het land van herkomst sturen. Het Zwitsers parlement stemt in de herfst of in de winter over de twee wetsvoorstellen. De Zwitserse regering hoopt dat de wet die het bankgeheim opheft tegen 2017 van kracht zal zijn. De automatische uitwisseling van bankgegevens zou in 2018 van start moeten gaan.

Concluderend kan men stellen dat Zwitserland steeds meer stappen onderneemt tot afschaffing van het bankgeheim maar dat er nog enkele hordes (eventueel referendum, enz.) genomen dienen te worden.

Meer informatie hierover is te vinden op:

http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=en&msg-id=55889

Fiscale gunstregimes in Zwitserland

Zwitserland is een klassiek fiscaal gunstregime die een wereldwijde aantrekkingskracht bezit omwille van haar gunstig fiscaal regime voor vennootschappen en haar befaamd bankgeheim. Zwitserland beschikt over een gunstige fiscale omgeving in vergelijking met de fiscale regimes die Zwitserland omringen.

Enkele Zwitserse kantonnale fiscale regimes zijn al jaren een twistpunt tussen de Europese Commissie en Zwitserland. Kern van deze regimes is dat buitenlandse ondernemingen die activiteiten ontplooien in Zwitserland gunstiger worden behandeld dan binnenlandse ondernemingen. Doel daarvan is het aantrekken van vermogen en activiteiten naar Zwitserland. Hierna ga ik dieper in op één van de gunstige vennootschapsregimes in Zwitserland namelijk de holdingmaatschappijen.

  • Holdingmaatschappijen

Deze ondernemingen worden opgericht met als doel om op lange termijn de administratieve taken betreffende deelnemingen in andere bedrijven op zich te nemen. Zij mogen geen commerciële activiteiten in Zwitserland uitoefenen. Op federaal niveau genieten zij een vermindering voor deelnemingen die tot 100% van het nettorendement van hun deelnemingen kan bedragen en dus gelijk aan hun nettowinst. Holdingmaatschappijen worden bijna volledig vrijgesteld van kantonnale belastingen. Op kantonaal vlak worden deze ondernemingen vrijgesteld van elke belasting op de winst van zodra hun deelnemingen of hun rendement minimum 2/3 vertegenwoordigt van het totaal aan actief of van de opbrengsten, met uitzondering evenwel van hun rendementen en onroerende opbrengsten die op de gewone wijze worden belast. De kantons heffen voor deze ondernemingen enkel een verminderde belasting op het kapitaal.

Bericht voor mijn Nederlandse volgers en bezoekers

Volgend bericht is belangrijk voor de talrijke Nederlandse volgers en bezoekers van mijn blog.

Mijn boek is nu ook te koop via volgende Nederlandse websites:

– Managementboek.nl:

http://www.managementboek.nl/boek/9789048616381/het-einde-van-het-zwitsers-bankgeheim-dirk-de-wolf#nav-auteurs

– Juridischboek.nl:

https://juridischboek.nl/boek/9789048616381/het-einde-van-het-zwitsers-bankgeheim-dirk-de-wolf

– Jongbloed Juridische Boekhandel:

https://www.jongbloed.nl/boek/9789048616381?tag=9789048616381,zkrec